Právní služby

• sepis obchodních smluv, žalob a jiných listin

• úschova listin a peněz

• zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)

• zakládání družstev

• zastupování u rejstříkového soudu

• změny a převody v obchodních společnostech a družstvech, včetně bytových družstev (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.), včetně zastoupení v řízení u rejstříkového soudu

• sepisy právních rozborů a stanovisek

• vymáhání plnění a pohledávek v obchodních vztazích

• zastupování u soudů ve sporech z obchodního styku

• zastupování v exekučním (vykonávacím řízení)

• smlouvy o prodeji podniku či jeho části

• komplexní založení firmy

• depozitní služby (finance, movité věci)

• zastupování na valných hromadách, včetně řízení valných hromad společností a schůzí družstev

• paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek

• směnky a řešení směnečných vztahů

• vztahy při nájmu nebytových prostor, včetně sepisu smluv

• porady v obchodních věcech, včetně porad k zjištění závazků

• právní rozbory, porady, konzultace

• návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky

Naše služby v této oblasti zahrnují:

• fúze a akvizice

• joint ventures

• právní audit (due diligence)

• zastupování ve sporech mezi společníky nebo akcionáři

• ochrana práv společníků a akcionářů

• hospodářská soutěž

V oblasti občanského práva zastupujeme klienty v jednáních před soudy ve všech občanskoprávních sporech (to jak před soudy i před rozhodci), sepisujeme kupní, darovací a jiné občanskoprávní smlouvy, při přípravě a právním poradenství při sepisu předmanželské smlouvy, při vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Zabezpečujeme kompletní právní servis při převodu nemovitostí včetně ověření podpisů účastníků smlouvy. Zastupujeme v dědickém řízení.

Další činnosti:

• sepis smluv, žalob, písemných dohod a dalších listin

• zastupování u soudů a občanskoprávních sporech

• zastupování v řízení před katastrálním úřadem

• zastupování v exekučním (vykonávacím) řízení

• vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů - výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva

• věcná břemena, zástavní a zadržovací právo - vznik, změna, zánik

• smluvní vztahy - zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků

• spory o peněžitá plnění

• právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu do katastru nemovitostí (úřední ověření podpisu)

• odpovědnost za škodu - zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených), poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.

• odpovědnost za škodu na zdraví

• řešení škod a náhrad z dopravních nehod

• bezdůvodné obohacení

• dědické právo, dědické řízení

• bytové právo včetně problematiky bytových družstev

• zástavní smlouvy

• spotřebitelské smlouvy, reklamační řízení, právo související se službami

• řešení škod a náhrad z dopravních nehod

• řešení sporů v exekučním řízení

• právo na ochranu osobnosti

• řešení zajištění závazků, včetně úschovy listin a peněz

• řešení škod, včetně vymáhání pohledávek z tohoto titulu

• právní rozbory, porady, konzultace

• návrhy a realizace komplexního řešení zadané právní problematiky

• poskytování právní pomoci v opatrovnických řízeních

Kancelář JUDr. Zorky Černohorské se dlouhodobě specializuje na rodinné právo, zejména pak rozvod manželství, jakož i oblast péče o děti, výživné včetně vymáhání výživného, a v neposlední řadě řeší také vypořádání majetku manželů. V oblasti rodinného práva advokát působí často i jako mediátor, jakýsi zklidňující prvek mezi partnery.


• rozvod manželství

• úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí

• zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti

• styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi

• výživné nezletilých a zletilých dětí

• výživné manželů a výživné po rozvodu

• výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem

• určení a popření otcovství

• pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví

• manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů

• sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu

• vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

• vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků)

Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské poskytuje komplexní poradenství v oblastech souvisejících s pracovněprávními vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě konkrétních požadavků klientů připravíme efektivní řešení pro správu zaměstnanecké agendy, od právního auditu pracovněprávní dokumentace až po řešení individuálních pracovněprávních sporů.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

• pracovní a manažerské smlouvy

• zastupování v pracovněprávních sporech

• příprava a aktualizace vnitřních pracovněprávních předpisů

• dočasné přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a restrukturalizace zaměstnavatelů

• rozvazování pracovního poměru, organizační změny, restrukturalizace a hromadné propouštění

• ochrana zaměstnanců

• kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

• ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

• problematika účasti zaměstnanců na systémech sociálního pojištění

• implementace práva Evropské unie

• poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a SR

• poradenství při vysílání českých a slovenských zaměstnanců do zahraničí

Co se týká odvětví správního práva, zde poskytujeme právní služby zejména v těchto právních věcech:

• právní zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, vodoprávním, řízení ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady aj.

• zastupování občanů i právnických osob v řízení před správními soudy v případech, kdy je nezákonným rozhodnutím státního orgánu zasaženo do práv či oprávněných zájmů jednotlivce

• sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností či jiných podání správnímu orgánu

• právní poradenství ve věcech správního práva

• provádění právních rozborů a rešerší dotýkajících se problematiky správního práva

• ochrana osobních údajů

• spotřebitelské právo

• stavební právo

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské nabízí zejména tyto služby:

• zastupování klientů u soudů, rozhodčích soudů, zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody, spory o neplatnost valných hromad, pracovněprávní spory, nekalosoutěžní spory a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví, vymáhání pohledávek

• jednání s druhou stranou o smíru

• zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu, stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)

Jsme připraveni poskytovat právní služby taktéž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dětí.

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech.

Naše advokátní kancelář, poskytuje rovněž právní pomoc v oblasti práva autorského a práva duševního vlastnictví. Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti. Věnujeme se ochraně práv autorů včetně práv výkonných umělců, práv k ochranným známkám, práv k vynálezům, patentům a užitným vzorům. Významnou oblastí je zastupování ve sporech vyvolaných porušením těchto práv.

• příprava smluv a jiných dokumentů (zejména licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech)

• řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, registrace licencí u příslušných úřadů

• zastupování před soudy týkajících se porušení práv z ochranných známek, doménových jmen, autorských práv

• právní podpora při jednáních s protistranou směřujících ke smírčí dohodě

• ochrana duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Nový insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské nabízí v souvislosti s insolvenčním řízením tyto služby:

• vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli)

• poradenství v insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech

• podávání návrhů na prohlášení insolvence

• zastupování klienta ve věřitelských orgánech

• poradenství klientům - dlužníkům ve všech fázích insolvenčního řízení včetně obrany před neoprávněným prohlášením insolvence (konkursu)

• poradenství při reorganizaci

• kapitalizace pohledávek

• změna právní formy

• zastupování v incidenčních sporech

Kdy je dlužník v úpadku?

• dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí.

• dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Povinnost řešit úpadek

V této souvislosti je třeba upozornit, že dlužník má podle nového insolvenčního zákona, pokud se nachází v úpadku, povinnost řešit předlužení své společnosti. Tuto povinnost mají osoby, které jsou oprávněny podat jménem dlužníka návrh na zahájení soudního řízení (tedy zejména statutární orgán společnosti - jednatel, představenstvo). Dlužník je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku (nebo se při náležité pečlivosti dozvědět měl). Pokud tak dlužník neučiní, odpovídá věřitelům za škodu, kterou tím způsobí, může vzniknout i trestně-právní odpovědnost.

Vymáhání (správa) pohledávek

Neuhrazená pohledávka je zpravidla nejčastějším důvodem, kdy se klient obrací na advokátní kancelář se žádostí o právní pomoc. Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek. Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek. Advokátní kancelář nabízí JUDr. Zorky Černohorské zejména tyto služby:

• právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek

• kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek

• soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

• rozhodčí řízení

• poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)

• zmapování majetku dlužníka

• exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora

• uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení

Pro zajištění placení nabízíme zajištění už při samotném vzniku smluvního vztahu prostřednictvím těchto institutů:

• rozhodčí doložka

• zástavní právo

• smluvní pokuta

• ručení

• zadržovací právo

• bankovní záruka

• zajišťovací převod práva

• výhrada vlastnictví

• směnka

Správa pohledávek v případě úpadku dlužníka

Jestliže se dlužník nachází ve stadiu před prohlášením insolvence, pak je nejvýhodnější cestou postoupení pohledávky jinému věřiteli. Jsme připraveni takového věřitele vyhledat a postoupení pohledávky právně zajistit.

Prohlásí-li soud na dlužníka úpadek, přihlásíme pohledávku věřitele a zastupujeme jej v celém insolvenčním řízení.

Proč zvolit k vymáhání naši advokátní kancelář?

• zvýšená účinnost vymáhání v důsledku zastoupení advokátní kanceláří

• využívání možnosti elektronického platebního rozkazu

• plná odpovědnost za právní služby a pojištění právních služeb

Advokátní kancelář pro své klienty provádí vymáhání a správu pohledávek.

Mimosoudní fáze

• předání pohledávek klientem advokátní kanceláři

• předžalobní výzva dlužníkovi

• dohoda o úhradě pohledávky

Soudní fáze

• podání žaloby k příslušnému soudu

• řízení u soudu

• pravomocné rozhodnutí soudu

Exekuční

• podání návrhu na výkon rozhodnutí k exekutorovi

• vymožení pohledávky a nákladů řízení exekutorem

 

Na základě spolupráce s exekutorským úřadem Vám pomůžeme najít tu nejefektivnější cestu při řešení těchto případů. V případě zjištění předlužení dlužníka bude se souhlasem klienta zahájeno insolvenční řízení.

Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské poskytuje svým klientům kompletní poradenství a potřebnou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení, a to již od přípravného řízení až po hlavní líčení. Při této činnosti spolupracujeme s tlumočníky a soudními znalci.

• vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, atd.)

• zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení

• příprava a podávání trestních oznámení

• zastupování v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)

• zastupování poškozených a obrana jejich práv

• zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)

• právní pomoc v adhezních řízeních

• zastupování v řízeních o přestupcích

• posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků

• řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti

• navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení

• zastoupení v trestním řízení vedeném proti mladistvým

• obhajoba ex-offo

Připravujeme odborná stanoviska zejména ve věcech posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků, vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení, vykonáváme obhajobu obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, připravujeme řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení a řešíme alternativní způsoby ukončení trestního řízení odklony.

Jednáme v zájmu našich klientů ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu, včetně zahlazení odsouzení. Zastupujeme naše klienty při uplatňování a vymáhání jejich nároků jako poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení. Zabýváme se též problematikou trestního řízení ve věci mladistvých.

Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva nemovitostí. Poskytujeme právní poradenství a přípravu odpovídající dokumentace nejen při realizaci rozsáhlých developerských projektů, ale i při přípravě prodeje, koupě či pronájmu jednotlivých nemovitostí. Klientům nabízíme také přípravu komplexní smluvní dokumentace pro právní otázky týkající se nájmu a podnájmu nebytových prostor, a to jak v rámci velkých obchodních a administrativních center, tak pro jednotlivé nebytové prostory.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

• právní zajištění financování developerských projektů

• zastupování v rámci územního plánování

• zastupování v rámci stavebního řízení

• jednání s katastrálními úřady

• příprava smluv o dílo ve výstavbě

• poradenství v oblasti koupě, prodeje a pronájmu všech typů nemovitostí

• prodej a zpětný pronájem nemovitostí

• výkon práv zástavních věřitelů

• poradenství v oblasti restitučních nároků

Odměna za právní službu je určována dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

• Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

• Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

• Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

• Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Vedle odměny jsou klientovi účtovány nutné výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky