Speciální služby

Advokátní úschova je alternativním způsobem úschovy finančních prostředků. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschovu lze doporučit zejména při převodech nemovitostí a jiných majetkových hodnot.

Tato speciální služba poskytovaná naší advokátní kanceláří reaguje na zvláštní situace, ve kterých by v případě nečinnosti hrozilo nebezpečí z prodlení, nebo na takové situace, které jiné řešení nepřipouští, např. zdravotní stav účastníka. Tato služba je úzce spojena s oprávněním advokáta ověřovat totožnost účastníků smlouvy (nahrazuje úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem). Služba spočívá v přípravě příslušné smlouvy (kupní, darovací, zástavní, dohody o zřízení věcného břemene) a dále její projednání a podpis za přítomnosti advokáta na místě určeném klientem.

Advokátní kancelář JUDr. Zorky Černohorské provádí ověřování podpisů osob na listinách vyhotovených i nevyhotovených v advokátní kanceláři. Toto ověření podpisu má stejnou váhu a právní způsobilost jako úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem.

Naše advokátní kancelář má k dispozici tzv. ověřovací knihu, vydanou Českou advokátní komorou.

Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů na listinách, které vyhotovil a sepsal advokát ověřující podpisy (tzv. vlastní listina), nebo na listinách, pokud je jednající osoba před ním podepsala (tzv. cizí listina). Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předsky, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.

Takové prohlášení advokáta o pravosti podpisu může mít charakter veřejné listiny a je použitelné i v zahraniční, pokud je opatřeno tzv. vyšším ověřením, které poskytuje Česká advokátní komora.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč za 1 podpis, pokud není dohodou mezi advokátem a klientem stanoveno jinak.

Bližší podmínky ověřování jsou uvedeny ve stavovských předpisech České advokátní komory.